REGULAMIN strefa metamorfozy


Regulamin konkursu - strefa metamorfozy

 

Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem konkursu są firmy:

 

 Studio Rekreacji Grażyna  Zamiszczak-Hryńczuk NIP 843-124-83-35, z siedzibą pod adresem ul. Wojska Polskiego 15a, 77-400 Złotów

i

 Poradnia Żywieniowo-Dietetyczna Rafał Jarczewski NIP 767-158-02-12, z siedzibą pod adresem ul. Narutowicza 24, 64-915 Jastrowie

 

 zwani dalej organizatorami.

2. Fundatorem nagród są Organizatorzy i partnerzy biznesowi organizatorów.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez
facebook.com (Meta Platforms, Inc.). Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu.


Warunki uczestnictwa


4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, które zarejestrują się po przez formularz na stronie https://naturadiet.pl/rejestracja-strefa-metamorfozy
5. Minimalnym warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie w danym miesiącu aktywnego karnetu do Studia Rekreacji HM i wykonanie analizy składu ciała w poradni dietetycznej NaturaDiet (Poradnia Żywieniowo-Dietetyczna Rafał Jarczewski).
6. Zasady wyboru zwycięzców w wyzwaniu STREFA METAMORFOZY

- spełnienie punktu 5 (główne kryterium wyboru po przez ocenę analizy składu ciała, pomiarów antropometrycznych i częstotliwości treningów)

- dodatkowe punkty można zdobyć po przez: a) aktywne uczestnictwo na zamkniętej grupie FB b) prowadzenie fotorelacji ze swojej przemiany

c) promowanie wyzwania po przez udostępnianie powiązanych postów z wyzwaniem, udostępnionych na profilu https://www.facebook.com/StudioRekreacjiIHM d) obserwowanie lub polubienie fanpage StudioRekreacjiIHM DietetykNaturaDiet e) wykonanie i ocenę podstawowych badań krwi, które można powtarzać co 3 miesiące d) zgoda na publikacje wizerunku, analiz składu ciału, wyników badań krwi, pomiarów antropometrycznych w czasie trwania wyzwania, na Facebook i stronie www.naturadiet.pl.

7. Konkurs trwa od 01.09.2023r. do 30.08.2024r., czas trwania konkursu może ulec zmianie.
8. Wyniki Konkursu będą ogłaszane do dziesiątego dnia następującego miesiąca na
fanpage Studio Rekreacji HM i stronie www.naturadiet.pl
9. Konkurs odbywa si
ę za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/StudioRekreacjiIHM i strony www.naturadiet.pl
10. W konkursie zostanie wy
łonionych 12 zwycięzców, po jednym w każdym miesiącu. Organizatorzy przewidują dodatkowe nagrody dla wyróżniających się uczestników.

11. Zwycięzcy zostaną wytypowani przez organizatorów lub organizatorów i wybraną komisję konkursową

12. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook, zamkniętej grupie FB,  fanpage Studio Rekreacji HM a także stronie www.naturadiet.pl
 


Nagrody


13. Nagrodami w konkursie są:

  • 1x 500zł, co miesiąc dla najlepszego uczestnika wyzwania

  • nagrody niespodzianki, liczba i rodzaj nagród uzależnione będą od liczby uczestników wyzwania "STREFA METAMORFOZY"

 

14. Nagrodę należy odebrać osobiście lub po ustaleniu z organizatorami, o ile jest to możliwe, zostaną one wysłane na wskazany przez zwycięzcę adres (dotyczy wyłącznie nagród fizycznych lub voucherów/bonów).
15. Nagrod
ę należy odebrać w ciągu 14 dni.
16. Organizatorzy mają prawo poda
ć dane zwycięzcy na fanpage https://www.facebook.com/StudioRekreacjiIHM i stronie www.naturadiet.pl a także na zamkniętej grupie FB z uczestnikami wyzwania.
17. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialno
ści za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
18. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialno
ści za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
19. W przypadku wykrycia dzia
łań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób uznany przez organizatorów za  niedozwolony, dany uczestnik może zostać wykluczony z wyzwania/konkursu.

 

 


Reklamacje


20. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
21. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis - STREFA METAMORFOZY reklamacja.
21. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.


Obowiązek informacyjny


22. Informujemy, że administratorami danych osobowych uczestników Konkursu są organizatorzy.

23. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez formularz rejestracyjny na stronie https://naturadiet.pl/rejestracja-strefa-metamorfozy
24. Dane osobowe b
ędą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia
obowi
ązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.


Postanowienia końcowe


25. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
26. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
27. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage https://www.facebook.com/StudioRekreacjiIHM oraz stronie https://naturadiet.pl/strefa-metamorfozy .
28. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.